தைல மரம்


சிற்றூர்தி நெரிசலில் யூக்கலிப்டஸ் வாசனை;
நேற்று பொழிந்த மழை.


Leave a Reply

Your email address will not be published.