சிங்கம் ஒன்று

இந்தப் பாட்ட மனசுல ஓட்டுங்க:

சிங்கம் ஒன்று புறப்பட்டதே அதுக்கு நல்ல காலம் – பொறந்திருக்கு
நேரம் – கனிஞ்சிருக்கு
ஊரும் – தெளிஞ்சிருக்கு
உண்மை – புரிஞ்சிருக்கு
சிங்கம் ஒன்று புறப்பட்டதே

இப்ப இது ?

தந்தனத்தோம் என்று சொல்லியே வில்லினில் பாட
ஆமா – வில்லினில் பாட
ஆமா – வில்லினில் பாட
வந்தருள்வாய் கலைமகளே