தனியார்


அரசு அலுவல் அருமையாய் போகும்
தனியார் வரும்வரை அங்கு. 


Leave a Reply

Your email address will not be published.