தனியார்

அரசு அலுவல் அருமையாய் போகும்
தனியார் வரும்வரை அங்கு. 

தைல மரம்

சிற்றூர்தி நெரிசலில் யூக்கலிப்டஸ் வாசனை;
நேற்று பொழிந்த மழை.

மந்தியும் குட்டியும்

குரங்கும் குட்டியும்

நுங்கு

மதிய வெயிலின் கதிரினை நன்றாய்
மழுக்கித் தணிக்குமே நுங்கு.