மந்தியும் குட்டியும்

குரங்கும் குட்டியும்

@Jen_guru செங்கை சுடினும் சறுக்காது; சுட்டாலும்வெங்கைப் பிடியும் வழுக்காது – குட்டியைதங்கத்தாய் பேணும் தகைமை நிகருமேபுங்கை மரத்தின் நிழல் — Suren 🍬 (@ssurenr) April 18, 2014